Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po spadkodawcy. Sąd określa krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie, w drodze spadku.

Jakie kroki należy podjąć, żeby uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest inicjowane na wniosek zainteresowanego.

We wniosku należy wymienić wszystkich potencjalnych spadkobierców, którzy staną się uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W treści wniosku należy przedstawić wszystkie okoliczności sprawy, takie jak wskazanie kiedy zmarł spadkodawca, jakie było jego ostatnie miejsce zamieszkania, a także czy dziedziczenie następuje z ustawy czy z testamentu.

Sądem właściwym do stwierdzania nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wtedy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zapada po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywani są wszyscy spadkobiercy. W toku rozprawy spadkobiercy składają zapewnienie spadkowe – oświadczenie o tym, czy znane mu są inne osoby powołane do spadku oraz czy spadkodawca pozostawił testament.

Podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie zajmuje się badaniem, jakie składniki majątkowe wchodzą w skład spadku, nie dzieli także składników majątku spadkowego między spadkobierców. Ustalenie tego, co wchodziło w skład masy spadkowej oraz dokonanie podziału poszczególnych składników masy spadkowej następuje podczas sprawy o dział spadku.

Opłata od składanego do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł. Jeśli w jednym wniosku wnosimy o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach, za taki wniosek płacimy wielokrotność tej sumy. Opłata może być uiszczona albo w kasie sądu albo przelewem i wtedy do wniosku dołączamy potwierdzenie przelewu.

Na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku można dokonać zmian m.in. w księgach wieczystych czy też Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *