Spadkobierco – rozlicz podatek od spadku!

Spadkobierco – rozlicz podatek od spadku!

 

Spadkobierco – rozlicz podatek od spadku!

 

Nabycie spadku łączy się z obowiązkiem podatkowym. Oznacza to, że jeżeli otrzymałeś spadek musisz wskazać ten fakt organowi skarbowemu i złożyć zeznanie podatkowe.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi odpowiednio:

  1. 9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej, do których zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów

  2. 7276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej, do których zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

  3. 4902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej, do których zalicza się innych nabywców.

 

Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad ww. kwotę wolną od podatku.

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku.

PAMIĘTAJ!

Podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) lub wspólnego zeznania podatkowego (SD-3 wraz z informacjami o pozostałych podatnikach SD-3/A). Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

 

Zwolnienia dla najbliższej rodziny

Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca –spadkobierca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Zwolnienie to jednak nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku należy zgłosić na formularzu SD-Z2 nabycie w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z nabywców składa odrębne zgłoszenie.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość rynkowa nabytego majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie 5 lat poprzedzających nabycie spadku) – obecnie do kwoty 9637 zł.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli nabycie majątku w drodze spadku nie zostanie zgłoszone we wskazanym terminie wówczas podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla I grupy podatkowej co oznacza, że konieczne będzie opłacenie podatku.

Formularze wskazane w treści posta, konieczne do złożenia zeznania podatkowego są udostępnione przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/formularze

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *